پشت کوه

آری از پشت کوه آمده ام
چه میدانستم اینور کوه باید
برای ثروت ، حرام خورد
برای عشق ، خیانت کرد ...
برای خوب دیده شدن، دیگری را بد نشان داد
و برای به عرش رسیدن، باید دیگری را به فرش کشاند 
وقتی هم با تمام سادگی دلیلش را میپرسم ، میگویند:
"از پشت کوه آمده!"....
ترجیح میدهم به پشت کوه برگردم
و تنها دغدغه ام سالم بازگرداندن گوسفندان از دست گرگها باشد
تا اینکه اینور کوه باشم و گرگ !