زمان ما کارنامه ها  یه نمره ای توش داشت الان شده
1.عالی

2.خوب

3.بد

فک کنم تو نسل بعدی از اینا داشته باشه 

1.آفرین 

2.نزدیک بود برینی

3.ریدی فرزندم!!!
ببخشید یکم بی تربیتی بود دیدم خنده داره گذاشتم