مامانم مودم رو گذاشته توی آشپزخونه!!

 


هر وقت کارمون داره، دیگه صدامون نمی کنه، مودم رو خاموش می کنه...

 


یکی یکی از اتاقمون خارج مى شیم