دیروز حسه بدی بمن دس داد

ولی من بهش دس ندادم ضایع شد!!

یوهاهاهاهاهاها
نظراتون نوی همه ی نوشته هام یادتون نره