دیشب بی خوابی زد به سرم
منم زدم تو سرش

خلاصه دعوامون شد تا می تونستیم همدیگرو زدیم

تو همون گیر و دار بودیم که تجربه به من نشون داد

.

منم درآوردم به تجربه نشون دادم 

.والا ، شوخی که نداریم ،مسخرشونو دربیارن منم مسخرمو درمیارم ...