از امروز توی موضوعات#اضاف کردم که شاید براتون جالب باشه ...

یه دو سه روز دیگه ازتون میپرسم که #بذارم یا نه اگر خوب بود میذارم و اگر بد بود نه ...

تا موقع ببینید #هام خوبه یا نه