۱_عالیه

۲-خوبه

۳_داره خوب میشه

۴_متوسط

۵_داره بد میشه

۷_ضعیف

۸_افتضاح

۹_افتضاح کامل