دلم آغوش میخواهد 
.
.
.
شایدم آش دوغ میخواهد 

دقیقا نمی فهمم چی داره میگه ..
بزارید یبار دیگه ازش بپرسم 
.
.
.
.
آقا حله.... آش دوغ میخواد 
اشتباه از من بود، ببخشید  وقتتونو گرفتم
یهو فک کردم عاشق شدم
برید به کارتون برسید!