در پاک بودن فوتبال ما همین بس که ؛

یکی به یکی میگه کیسه کش

اونم به اون یکی میگه لنگی!

که هردو مظهر پاکی و نظافت هستن