کشاورزی الاغ پیری داشت

که یک روز اتفاقی به درون یک چاه بدون آب افتاد

.

.

.

.

.

حالشو ندارم باقیشو تعریف کنم

ولی تهش می خواست بگه آدمهای خوبی باشید......