آدمهایی هستند که دلبری نمیکنند

حرفهای عاشقانه نمیزنند

چیزخاصی نمیگویند که ذوق کنی

آدمهایی که نمیخواهند عاشقت کنند

خودشان هم عاشق نمیشن

 

 

کلا هیچ کاری  نمی  کنن

ینی عین گاااااااوو میمونن‏

باز صد رحمت به گاوووو

 اصلا ولم کنین ببینم  حرف  حسابشون چیه

نه ولم کنین