جمع اژدها چی میشه؟


اژدهاها

اژدهایان

اژدهایون

اژدهاجات

چندین اژدها!!!
نه واقعا جمع اژدها چی میشه؟