گاهی کسی را دوست داریم اما او نمیفهمد...

گاهی کسی ما را دوست دارد اما ما نمیفهمیم...

خلاصه بگم عاغا یه مشت نفهم دو هم جمع شدیم تشکیل اجتماع دادیم