من نه ازامریکا میترسم


نه ازعربستان

نه از عراق

ولی از هند میترسم

خدایی اگه اینا حمله کنن چطوری باید بزنمشون 
دیشب تویه فیلم سلمان خان 40تا تیرخورد نمرد