آیا میدانستید که گرگ از جن نمیترسد اما جن از گرگ میترسد!!


آیا میدانستید که شتر کسی را که بهش ظلم کنه رو هرگز فراموش نمی کنه!!


آیا میدانستید که عقابها به مرگ طبیعی نمی میرند


بلکه بخاطر مرضی که میگیرند خودکشی میکنند!!


آیا میدانستید که زرافه در روز فقط 9 دقیقه آن هم در 3 مرحله می خوابد!!


آیا میدانستید که فیل وقتی که ناراحت میشود گریه میکند!!


آیا میدانستید که اسب اگر دمش کنده یا بریده شود میمیرد!!


آیا میدانستید که تمساح وقتی خوشحال میشود گریه میکند!!


آیا میدانستید که شیر از صدای خروس میترســـــــد!!


آیا میدانستید که مورچه وقتی عطسه میکند از هوش میرود!!


آیا میدانستیــد همه اینها رو از خودم درآوردم.!! ...


آیا میدانستید فـــحــــــــش دادن کــــار زشتیـست !؟

پس الان به من فحش ندین