گفتم نه، اونجا فقط جای مادراس!!! 


گفت:مگه نمیخای کنار مادرت باشی؟

گفتم: نه دیگه،،،،،،، این دنیاشو ازش گرفتم جوونی و روزای خوبشو واسم گذاشت!!!😞

پیر شد تا من جوون شم😞

زشت شد تا من خوشگل شم😞

غصه خورد تا من بخندم😞

کهنه پوشید تامن نو باشم😞

گرسنه خوابید تا من حسرته چیزی رونخورم😞

دیگه نمیخام تو بهشت هم شب و روز حواسش به من باشه...✋

بذار حداقل اونجا برا خودش راحت زندگی کنه!❤


کاش فقط "یک روز" مادرم برای خودش زندگی میکرد..❤

ب افتخار مادرا...❤برگرفته شده از matalebetanz.blog.ir مطالب طنز وخنده دار-خوارزم